Atriums jämlikhetspolicy

Atrium ska vara en arbetsplats där alla kan känna sig välkomna. Vi på Atrium värnar om alla människor, vilket innebär att ingen på Atrium ska behöva känna sig diskriminerad eller bli bemött på ett annorlunda sätt på grund av sin hudfärg, etnicitet, sexuell läggning, politisk uppfattning, religion, språk, socialt ursprung, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Det är viktigt att vi som arbetar på Atrium ser våra medmänniskors handlingar i sitt rätta perspektiv. Handlingar som skett i det förflutna ska förbli i det förflutna och handlingar i nuet ska ses utifrån individens förmågor och begränsningar. Med denna professionella hållning till det som sker kan vi bemöta personen där han/hon är, här och nu, istället för att låta hans/hennes förflutna fördunkla omdömet. Sålunda kan personers handlingar berätta för oss var han/hon befinner sig just nu, och utan fördömande kan vi erbjuda hjälp och stöd där det behövs.

När vi samtalar gör vi detta med ömsesidig respekt, utan oro för förlöjligande om vår åsikt avviker från majoriteten. Om ett samtal går över gränsen, pga t.ex. kränkning eller vrede, ska vi om möjligt lösa konflikten på plats. Om detta inte låter sig göras ska samtalet avbrytas och återupptas vid lämpligt tillfälle. Det är viktigt att inga konflikter sopas under mattan.

Det är viktigt att jag inte stödjer kränkande behandling genom mitt eget agerande. Om jag hör eller ser någon göra något kränkande meddelar jag personal, så att de snarast kan stoppa detta.