Verksamhetsberättelse 2016

Atriums syfte och mål
Atrium ideell förening är ett socialt företag med syfte att höja livskvaliteten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Föreningen erbjuder arbetsplatser, arbetstränings-platser samt platser för meningsfull sysselsättning och rehabilitering enligt enskildas önskemål, behov och förutsättningar. Atrium skall producera och sälja varor och tjänster.

Atriums verksamhet
Under 2016 har följande verksamheter, arbetsplatser, arbetsträningsplatser och projekt bedrivits med sysselsättning åt arbetsdeltagare:
– Atrium Verkstadsgatan med snickeri, tavelinramning, syhörna och cykelverkstad
– Atrium Bygg & Snickeri; bygguppdrag
– Atrium Kansli sköter föreningens administration, företagsservice m.m.
– Atrium Fidos Dagis erbjuder passning, rastning och omvårdnad av hundar
– Atrium Torpet Lybäck, butik för hembakat samt café
– Socialstyrelseprojekt sysselsättning
– ESF-projekt Arbetsintegrerat lärande i Coompanions regi
Varje enhet lämnar en rapport från sin verksamhet i bilaga.

Styrelsen och verksamhetens organisering
Befattning                                 Namn                                       Kontakt med
Ordförande                             Lena Lernå                          verksamhetsledaren
Vice ordförande                 Anna Greta Menne       Verkstadsgatan
Ledamot                                     Annika Nilsson                 kansliet
Ledamot                                     Arild Edvardsen              bygg & snickeri
Ledamot                                     Judit Lundberg                marknadsföring
Ledamot                                     Alf Karlsson                        Lybäck
Ledamot                                    Martin Karlsson              Fidos Dagis
Ledamot                                    Erik Sjöstrand                  personalrepresentant, sekreterare
Ledamot                                Marija Bergendorff Rosén personalrepresentant
Föreningen tecknas av ordförande, verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande, två i förening.
Styrelsen skall följa och stödja samt medverka till föreningens och verksamhetens utveckling. Ordförande ansvarar för styrelsens organisering, styrelsemötena, dagordning, protokoll samt regelbundna möten och kontakt med verksamhetsledaren. Varje styrelseledamot är kontaktperson till en verksamhetsgren som de besöker och håller sig informerad om.
Styrelsen har under året arbetat vidare med att utveckla arbetsfördelning och ansvarsområden inom styrelsen, med verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren. Styrelsens arbetsordning har uppdaterats.
Verksamhetsledaren har ansvar för att översiktligt leda den dagliga verksamheten, verksamhetens ekonomi och utveckling, skall ha kontakt med styrelse, avtalsparter och handledare samt är handledare för kansliet.
Verksamhetsutvecklaren ansvarar för utveckling av Atriums verksamhet, är ersättare för verksamhetsledaren, ger övergripande stöd till handledare på Teleborg samt är handledare för Fidos Dagis.

Handledarna har ansvar för dagligt stöd till arbetsdeltagare och assistenter samt verksamhetens utveckling i samarbete med verksamhetsledaren och verksamhets-utvecklaren. Handledarna samlas tillsammans med verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren var fjortonde dag. En ny handledare har anställts vid torpet Lybäck från 15 augusti 2016, efter att den tidigare valt att gå vidare till nya uppgifter.
Assistenter anställda av Atrium svarar var och en för sin uppgift. Arbetsdeltagare har sysselsättning med individuella mål utifrån egna förutsättningar. Ökad livskvalitet och utveckling är mål för anställda och arbetsdeltagare.
Löpande bokföring och fakturering görs av Erik Sjöstrand, Atriums kansli. Redovisning av löner, skatt och avgifter utförs av enligt avtal av PwC; redovisningsansvarig Cecilia Ferm Rundberg och löneredovisning Britt-Inger Frans. Syftet med extern hjälp med redovisning är kvalitetssäkring samt handledning till kansliets personal. Avsikten är att efterhand se över behovet av handledning och möjligheter att lösa fler uppgifter internt.
Leverantörsfakturor betalas av verksamhetsledaren och kontrasigneras av assistenten eller ordförande. Föreningens bankkonto och internetbanken tecknas av verksamhetsledaren och redovisningsansvarig.

Ekonomi
Utifrån den övergripande budget som antogs av årsmötet 2016 har styrelsen utarbetat och antagit en mer detaljerad budget för att underlätta den ekonomiska uppföljningen. Varje månad har verksamhetens ekonomi följts genom resultat- och balansräkning samt soliditet, varierade mellan 32 och 49 (soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras av eget kapital, dvs. förmögenhet, mål omkring 30-40)
och likviditeten har varierat mellan 134 – 184 (kortsiktig betalningsförmåga, bör ligga runt 100).
Atriums intäkter fördelar sig i stort 2016
Sysselsättningsplatser kommun 26 %
Sysselsättningsplatser staten m.fl. 7 %
Anställningsstöd 43 %
Sålda varor och tjänster 17 % Projektbidrag 7 %
Kostnader i stort 2016
Personalkostnader 81 %
Externa kostnader 17 %
Råvaror 2 %
Föreningen är inte momspliktig varför momsen ökat kostnaderna med 25 % jämfört med andra liknande verksamheter.
Avtalet med Växjö kommun, Nämnden för arbete och välfärd (NAV) innebär ersättning för 50 sysselsättningsplatser total ersättning per år: 1 870 565 kronor. NAV kommer 2017 att göra förfrågan hos flera aktörer. I avvaktan på att underlag har NAV förlängt avtalet med Atrium till och med april 2017. Det nya avtalet kommer inte att omfatta anställda assistenter. Ett övergångsavtal som gäller t.o.m. 2018 skall ge Atrium förutsättningar för att ompröva finansiering. Avtal har tecknats med Arbetsförmedlingen kring arbetsprövning, avtalet är inte bundet till ett antal platser eller individer. Ersättning utgår när någon har sysselsättning.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar har 2016 (2015) varit 133 (132), varav två (två) företag.
I september hölls ett medlemsmöte på Verkstadsgatan. Vid mötet medverkade Oliver Rosengren ordförande och Martin Edberg vice ordförande i Nämnden för Arbete och Välfärd vid Växjö kommun och berättade om förutsättningarna för förfrågan till olika företag om sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Atriums medlemmar passade på att ställa frågor och lämna synpunkter på planerna.

Arbetsdeltagare och medarbetare
Under 2016 har i snitt per månad 24 kvinnor och 45 män, 69 personer (51 arbetsdeltagare och 18 anställda assistenter) varit verksamma i Atriums olika verksamheter. Fördelningen på myndigheter har varit:
– 50 av har anvisats från Växjö kommun, vilket överensstämmer med gällande avtal med Nämnden för Arbete och Välfärd
– en person har haft sysselsättning enligt lagen om stöd och service till personer med funktionshinder (LSS) enligt särskilt avtal med Omsorgsnämnden, Växjö kommun
– 17 personer har i snitt anvisats från Arbetsförmedlingen varje månad
– en person från annan aktör.
Under 2016, har utöver verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren (en man och en kvinna) och assistenter, fem handledare (tre kvinnor och två män) varit anställda i Atrium.
Handledarna har regelbundna samtal med arbetsdeltagare och assistenter för att säkra kvalitén för de personer som har sysselsättning hos Atrium. Alla skall vara delaktiga i sin egen planering och garanteras att målen med placeringen följs upp och nås i samverkan med placerande myndighet.
Någon av Atriums arbetsplatser har varit öppna varje vecka hela året utom vecka 29. Där Atrium har öppet har alla haft möjlighet att arbeta, oavsett ordinarie arbetsplats.
Sammanträden och kvalitetssäkring
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Sammanträdena har varit i Atriums lokaler på Verkstadsgatan samt ett möte i vardera Fidos Dagis och Café Lybäck. Utöver styrelseledamöterna har verksamhetsledaren och verksamhets-utvecklaren medverkat som föredragande vid styrelsens möten. Vid ett tillfälle vardera har personal och arbetsdeltagare vid Atriums olika verksamheter medverkat för att utbyta information med styrelsens ledamöter. Flera styrelsemöten har inletts med överläggningar med Atriums handledare. Vid ett av styrelsemötena medverkade valberedningen för Atrium. Vid ett par möten har Växjö kommuns ordförande respektive vice ordförande i Nämnden för Arbete och Välfärd deltagit.
Vid årsmötet 2015 diskuterades ordval och målgrupp för Atriums verksamhet, en stadgeändring gjordes där målgruppen ändrades till personer med psykisk funktionsnedsättning (från tidigare psykiskt funktionshinder).
Styrelsen har antagit följande definition av Atriums målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas
komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen.1
Varje månad redovisar verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren en verksamhetsrapport till styrelsen, med nyckeltal kring medarbetare, arbetsdeltagare, arbetsplatsmöten, möten med myndigheter samt kring verksamhetens utveckling.
En åtgärdslista upprättas som följs upp av styrelsen. Syftet är att allt som beslutas och överenskommes skall genomföras. En kommunikationsplan har gjorts som grund för alla kontakter inom och utom Atrium, målet är att följa upp kommunikationsplanen vid fyra sammanträden per år.
Ordförande och verksamhetsledaren har tillsammans med huvudskyddsombud och skyddsombud genomfört skyddsrond i all verksamhet. De åtgärder som förtecknades är under arbete. Brandövning har genomförts i all verksamhet.
Delaktighet och kvalitetssäkring
Ledningsgruppen och verksamhetsledare har träffats regelbundet, varannan vecka.
Alla medarbetare på respektive verksamhet har träffats varannan vecka för personalmöte och arbetsplatsträff. En stående punkt på dagordningen är arbetsmiljöfrågor.
Verksamhetsledaren har årliga utvecklingssamtal med anställda medarbetare, handledare och assistenter. Ordförande har utvecklingssamtal med verksamhetsledaren. Handledare har individuella uppföljningssamtal med arbetsdeltagare. Arbetsdeltagarna samlas minst en gång per vecka till möte på respektive verksamhet för att resonera kring och medverka i utvecklingen av verksamheten.
Ledningsgruppen har extern handledning tillsammans. Verksamhetsledaren har egen handledning.
En medarbetarenkät besvarades våren 2016 av 50 anställda och arbetsdeltagare. Frågor gällande Atriums betydelse, trivsel samt delaktighet värderades på en skala från 1 till 7, där 7 var det bästa. Svaren var i genomsnitt omkring 6, vilket tolkas som mycket bra. Resultatet överensstämmer med resultatet från medarbetarenkäten 2015.

Personalutbildning och personalvård
Personalen har deltagit i en rad utbildningar i KUL projektet som drivs av Coompanion. Bland annat har kontakt knutits med en professionell hundtrimmare vilket innebär att kunder kan erbjudas hundsalong. Kurs i bemötande har genomförts. Träutbildning har genomförts på Verkstadsgatan. I syfte att fortsätta intern utbildning har flera personer genomgått cirkelledarutbildning.
I syfte att öka allas trivsel, utveckling av verksamma och vår verksamhet har Atrium anordnat friskvårdsaktiviteter. Under året har anställda och arbetsdeltagare samlats på en friluftsdag, en midsommarfest, julbord samt haft en gemensam tennistid. Anställd personal har erbjudits ersättning mot kvitto för motions- eller friskvårdsaktiviteter om maximalt 1 000 kronor per anställd och år.
1 Definitionen är den samma som Socialstyrelsen använder.

Arbetsmiljö
Huvudskyddsombudet, Michael Lindberg har genomgått påbyggnadsutbildning. Skyddsombudet Anders Frånlund har genomgått utbildning för skyddsombud.
Arbetsmiljöarbetet vid Atrium är strukturerat och finns dokumenterat i pärm på varje arbetsställe, huvudansvarig för Atriums arbetsmiljöarbete är verksamhetsledaren. En arbetsplatsundersökning har genomförts.
Möten med kommun och arbetsförmedling
Verksamhetsutvecklaren har en gång per månad möte med enhetschefer vid Växjö kommun, förvaltningen för Arbete och Välfärd samt Omsorgsförvaltningen.
Verksamhetsledaren lämnar kvartalsrapport fyra gånger per år till ordförande och förvaltningschef för Arbete och Välfärd.
Två personer, handläggare, utsedda av Arbete och Välfärd adjungeras och kallas till Atriums styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande i Nämnden för Arbete och Välfärd får inbjudan till Atriums styrelsemöten.
Atriums ordförande, och vice ordförande samt verksamhetsledaren har haft överläggningar med presidiet och förvaltningschefen för Arbete och Välfärd vid tre tillfällen under året. Vice ordförande för Nämnden för Arbete och Välfärd har besökt Atrium och haft överläggningar med Atriums ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare. Verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren, ordförande och vice ordförande har deltagit på ett möte med kommunchefen och förvaltningschefen för Arbete och Välfärd tillsammans med andra sociala företag.
Verksamhetsledaren har regelbundet haft möten med Arbetsförmedlingens handläggare. Respektive handledare har uppföljningsmöten med Arbetsförmedlingen när det gäller enskilda arbetsdeltagare.
Ordförande och verksamhetsledare har haft information till och dialog med personalen kring det planerade anbudet till inför nytt avtal med Arbete och välfärd. Styrelsen har vid flera tillfällen lämnat yttrande till NAV kring förslaget om nyordning för sysselsättningsplatser. Verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren har haft flera möten med NAV:s utredare kring förslaget till förfrågan om sysselsättning.
Verksamhetsledaren har lämnat yttrande angående ”Återbruksbyn” samt medverkat i planeringen av ett projekt, KråCan med kommunens skola och förskola.
KUL – metodutveckling kring kompetensutveckling Coompanions ESF projekt Verksamhetsledaren har medverkat i styrgruppen för projektet. Verksamhetsutvecklaren har tagit aktiv del och haft en stor del i projektets metodutveckling. Merparten av Atriums anställda har deltagit i olika utbildningar. En metodbok från projektet finns tillgänglig på Atriums hemsida. En film är under arbete.
Socialstyrelseprojekt
Med målet att bredda verksamheten och erbjuda fler personer nya arbetsuppgifter har verksamheter inom kansli och butiksförsäljning bedrivits. Uppgifterna har stabiliserats och kunnat erbjudas ut på en marknad genom intern kvalitetsutveckling

Planering för nya lokaler
Inom några år kommer bostäder att byggas runt torpet London och Fidos Dagis måste flytta. Hyresvärd är Växjö kommun som i första hand behöver erbjuda ersättnings-lokaler. Torpet Lybäck berörs inte på samma sätt av utbyggnaden, utan Atrium räknar med att kunna vidareutveckla caféverksamheten där. Styrelsen har konstaterat att Atriums lokalkostnader är anmärkningsvärt höga samt att verkstadslokalerna skulle kunna vara mer ändamålsenliga.
Ett alternativ är att flytta hela eller delar av Atrium till Sallhagen, ett torp inom nya bostadsområdet Vikaholm på Teleborg. Verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren samt handledarna vid Lybäck och Bygg & Snickeri har utarbetat förslag kring hur nya lokaler kan utvecklas. Verksamhetsledaren, ordförande och vice ordförande har haft fortsatta överläggningar med tekniska kontorets chef och en handläggare vid Växjö kommun. Byggandet och planerandet i Vikaholm, där Sallhagen ligger, har stannat upp varför även torpet Hagen vid Räppe har kommit upp som alternativ. Arbetet fortsätter.

Marknadsföring, affärspartner och återförsäljare
Minst 54 pluggar med information om Atrium har under 2016 publicerats i Smålandsposten/Smp, utan kostnad. Initiativet kom från medarbetaren i marknadstorget som bedrevs 2015. I februari hade Lokaltidningen Växjö ett mycket positivt reportage om Fidos Dagis. Smålandsposten har haft ett större reportage om Verkstadsgatan.
Artiklarna och pluggarna ger en fantastisk spridning av Atriums verksamhet och idé till kronobergarna.
Verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren har medverkat vid information till personal vid Växjö kommuns omsorgsavdelning.
Verksamhetsutvecklaren och verksamhetsledaren har medverkat i en framtidsverkstad och utredning kring utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, med Region Kronoberg som ansvarig. Uppdraget var nationellt och kom från Tillväxtverket.
Verksamhetsutvecklaren har medverkat vid en framtidsverkstad med och för utveckling av Grimslövs Folkhögskola.
Diplom delas ut till företag som samarbetar med Atrium, vilket innebär att ta ansvar i linje med CSR, Corporate Social Responsibility, med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Nätverk
Verksamhetsledaren och Atriums styrelses ordförande har medverkat i ett nätverk för social ekonomi, där ett 50 tal personer från olika organisationer sammankallas av Coompanion för att utveckla samarbete.
SNI nätverket har haft tre möten under året och därefter avvecklats. Nätverket har haft överläggningar med Linnéuniversitetet angående forskning kring arbetsintegrerande sociala företag.

Studiebesök och praktikanter
Atrium har haft studiebesök från Växjö kommuns projekt kring sociala företag från Kosovo.
Ett av Växjös kommunalråd har gjort en dags prao hos Atrium, vilket uppmärksammades med en artikel i Magazinet.
Två praktikanter från Linnéuniversitetets utbildning IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård – har medverkat vid Atrium Verkstadsgatan hösten 2016.
Skatteverket har gjort revision hos Atrium utan några större anmärkningar.
Slutord
Styrelsen och verksamhetsansvariga tackar alla arbetsdeltagare, medarbetare och medlemmar för ett aktivt och intressant år.

Växjö den 31 december 2016
Lena Lernå                              Anna Greta Menne                     Annika Nilsson ordförande
Judit Lundberg                 Arild Edvardsen                              Alf Karlsson
Erik Sjöstrand                    Marija Bergendorff Rosén  Martin Karlsson
Mats Jönsson,                                        Heléne Stråth
Verksamhetsledare                           Verksamhetsutvecklare