Verksamhetsplan 2018

Om Atrium
Vi har skapat en skyddad växtplats – ett atrium – En plats där man kan växa i lugn och ro skyddad från vind och kyla När förutsättningen är gynnsam öppnas dörren och en utjämning kan ske mellan ute och inne När tiden är mogen kan man pröva sina vingar och flyga iväg

Atriums syfte och mål
Atrium ideell förening är ett socialt företag med syfte att höja livskvaliteten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Föreningen erbjuder arbetsplatser, arbetsträningsplatser samt platser för meningsfull sysselsättning och rehabilitering enligt enskildas önskemål, behov och förutsättningar. Atrium skall producera och sälja varor och tjänster.

Atriums verksamhet
Under 2018 planeras följande verksamheter, arbetsplatser, arbetsträningsplatser och projekt att bedrivas för att erbjuda sysselsättning åt arbetsdeltagare:
– Atrium Verkstadsgatan med snickeri, tavelinramning, syhörna och cykelverkstad
– Atrium Bygg & Snickeri bygguppdrag
– Atrium Kansli sköter föreningens administration, företagsservice m.m.
– Atrium Fidos Dagis erbjuder passning, rastning och omvårdnad av hundar,
– Uppstart av verksamhet på ny gård, Hunddagis och bas för Bygg & Snickeri samt möjlighet till andra aktiviteter,
– Atrium Torpet Lybäck, butik för hembakat och Atriums produkter samt café, odling och loppmarknad
– Socialstyrelse- och andra projekt.

Organisation, styrelsen och ledning
Föreningen Atrium är ett socialt företag med medlemmar och följande organisation
– Styrelsen som utses av medlemmarna på årsmötet en gång per år (förslag av valberedningen och förslag av personalen), skall följa och stödja samt medverka till föreningens och verksamhetens utveckling
– Styrelsen skall upprätta och anta arbetsordning för sitt arbete
– Verksamhetsledaren ansvarar för och samordnar den dagliga verksamheten samt har kontakt med styrelse och avtalsparter och personal
– Verksamhetsutvecklaren medverkar till Atriums utveckling och samordnar styrelsens utvecklingsbeslut
– Handledare ansvarar för dagligt stöd till arbetsdeltagare och assistenter samt verksamhetens utveckling i samarbete med verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren
– Assistenter svarar var och en för sin uppgift
– Arbetsdeltagare erbjuds sysselsättning med individuella mål utifrån egna önskemål och förutsättningar för ökad livskvalitet och utveckling.

Övergripande mål
Vi ska fortsätta utveckla dialogen och samarbetet inom och utom Atrium:
– mellan styrelsen, verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren, mellan
verksamhetsledaren och ledningsgruppen, mellan styrelsen och ledningsgruppen,
mellan styrelsen och personer som har sysselsättning och anställning på Atrium
– med Nämnden för Arbete och Välfärd, Växjö kommun, Region Kronoberg,
Arbetsförmedlingen samt övriga avtalsparter och kunder
– med andra sociala företag för gemensam affärs- och social utveckling.
Vi ska fortsätta arbetet med att säkra kvalitén på de sysselsättningsplatser vi har i
Atrium. Alla skall vara delaktiga i sin egen planering och garanteras att målen följs
upp och nås i samverkan med placerande myndighet.
Vi ska öka antalet personer som har sysselsättning eller anställning inom Atrium. Vi
ska utöka antalet timmar som personer som har sin sysselsättning på Atrium är på
sin sysselsättningsplats i linje med den enskildes önskemål och behov.
Vi ska etablera fler valbara verksamhetsgrenar – närmast inom RUT-området.
Vi ska öka kännedomen om Atriums syfte och verksamhet.
Vi ska fortsätta kvalitetsarbetet i produktionen.
Vi ska öka försäljningen av produkter och tjänster med syfte att öka
självfinansieringen och möjligheten att öka antalet sysselsättningsplatser.
Vi ska fortsätta vår marknadsföring och arbeta efter en gemensam profil för Atrium.

Utvecklingsarbete
Styrelsens ledamöter ska tillsammans med ordförande medverka vid utvecklingsmöten
i verksamheten. För varje verksamhetsgren ska en affärsplan tas fram samt plan för trädgård/yttre miljö gällande torpen London och Lybäck. Uppföljande styrelsemöte ska ta upp förslagen för beslut och prioritering. Årliga uppföljningsmöten ordnas vid var verksamhet.
Atrium är ansluten till företagshälsovård, dels med syfte att följa upp och erbjuda de anställda hälsokontroller, dels för att ha möjlighet till kvalificerat stöd i personalens hälso- och rehabiliteringsfrågor.
Skyddsrond och brandövning ska genomföras vid varje enhet minst en gång under året. Arbetsplatsundersökning kommer att genomföras (fortsättning sedan 2015,
2016 och 2017).
Utveckla och starta verksamhet på gården Hagen med ett nytt hunddagis samt
iordningsställa lokaler på fastigheten för bygg & snickerigrupper. Fortsatt arbete för
finansiering av torpet Sallhagen.

Mätbara mål
Vi ska erbjuda minst 50 personer, sysselsättning eller anställning inom Atrium, som
väljer sysselsättning från Växjö kommun.
Vi ska erbjuda minst 15 personer sysselsättning, utifrån anvisning och
överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Vi ska ha som ambition att erbjuda 15 personer rehabiliterings- och
habiliteringsaktiviteter enligt avtal med Region Kronoberg.
Vi ska nyanställa personal motsvarande behov som motsvarar utökad verksamhet.
Styrelsen ska under året ha minst sex sammanträden.
Varje styrelseledamot ska under året göra minst två besök i verksamheten. Ett medlemsmöte med behandling av verksamhetsplan för 2019 ska anordnas utöver årsmötet.
Verksamhetsledaren ska tillsammans med verksamhetsutvecklaren varje månad lämna verksamhetsrapport (senast den 20 månaden efter) kring verksamhetens utveckling, nyckeltal och ekonomi till styrelsen. En åtgärdslista upprättas för löpande uppföljning av styrelsens beslut.
Vi ska öka försäljningen av varor och tjänster i förhållande till 2017.
I samband med att ny arbetsdeltagare eller ny anställd i målgruppen börjar ska plan för utveckling utarbetas i samråd med den enskilde och handläggande myndighet, mål och eventuell utslussning ska fastställas.

Delaktighet
Ledningsgruppen och verksamhetsledaren ska träffas regelbundet varannan vecka. Alla handledare inklusive verksamhetsledaren ska kontinuerligt ha handledning.
Personal på respektive verksamhet träffas tillsammans med verksamhetsledaren och/eller verksamhetsutvecklaren varannan vecka för personalmöte och 4 ggr/år för arbetsplatsträff. En stående punkt ska vara arbetsmiljö och riskhantering.
Verksamhetsledaren skall minst en gång under året ha medarbetarsamtal med anställd personal, handledare och assistenter. Ordförande ska ha medarbetarsamtal med verksamhetsledaren. Handledare skall ha individuella uppföljningssamtal med arbetsdeltagare.
Minst varje vecka ska möte anordnas på respektive verksamhet för att arbetsdeltagarna skall ges möjlighet diskutera och medverka i utvecklingen av verksamheten.

Ökad kvalitet
Ledningsgruppen ska i samarbete med styrelsen fortsätta utveckla kvalitetskriterier för verksamheten och redovisningssystem för arbetsdeltagares arbetade timmar på Atrium. Målet är att hitta generella metoder och motivation för att öka enskilda arbetsdeltagares tid i Atriums verksamhet. Kriterierna redovisas till avtalsparter och för handläggarna som tar beslut om sysselsättning. Verksamhetsledaren ansvarar för att uppföljning sker tillsammans med Atriums handledare, assistenter och arbetsdeltagare samt lämnar rapport till styrelsen om hur verksamheten utvecklas utifrån kvalitetskriterierna.
Styrelsen och verksamhetsledaren ska fortsätta dokumentera metoder och former för samverkan mellan styrelsen och verksamheterna. Styrelsens sammanträden förläggs företrädesvis till Atriums lokaler på tid när verksamheten är i gång.
Samarbetet med Växjö kommun kommer även fortsättningsvis att ske på det sätt överenskommes, genom dedikerad handläggare, genom möten med Nämnden för Arbete och Välfärd samt genom kontaktpolitikerna. Atrium deltar, med minst en representant, på, av kommunen anordnade, föreningsmöten.
Nämnden för Arbete och Välfärd får månatligen redovisning av antalet platser på Atrium, fördelat på de olika verksamheterna.
Atriums presidium, verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare, kommer om möjligt att fortsätta ha utbytesträffar med presidiet och förvaltningschefen för Arbete
och Välfärd, två gånger under året. Vid förfrågan (önskan) adjungeras och inbjuds ledamöter från Arbete och Välfärd till Atriums styrelse.”
Atrium kommer att medverka i nätverksträffar som anordnas samt stödja den nystartade föreningen ASF-Kronoberg i delar som styrelsen finner lämpliga.

Kvalitetsplanering gällande produkter, tjänster och försäljning
Kundansvarig finns på varje enhet. Rutiner skall utarbetas för att systematiskt följa upp beställningar och utvärdera kundernas önskemål som grund för översyn av sortimentet. Ökade insatser vad gäller kompetensutvecklng kopplat till tillverkningsmetodik, materialkunskap, mm.
Produktion skall göras för lämplig lagerhållning av särskilt attraktiva produkter.
Kontakt och samverkan eftersträvas med Linnéuniversitetets olika institutioner för vidare forskning, uppföljning och utveckling av Atrium.

Medlemsutveckling och medlemsmöten
Medlemmar ska kontaktas årligen. Ett medlemsmöte kommer att ordnas under året. Medlemmar som värvar en ny medlem ska få en gåva. Anställda och arbetsdeltagare har 20 % och övriga medlemmar har 10 % rabatt på varor. Ett formulär för ansökan om medlemskap ska finnas tillgängligt och användas aktivt på varje enhet. Medlemmar skall om möjligt erbjudas medverka i Atrium som volontärer.

Personalvård – för ökad trivsel och välmående
Fokus kommer att ligga på allas trivsel och hur vi ska utveckla oss själva och vår verksamhet. Gemensamma motions- och friskvårdsaktiviteter kommer att utvecklas i dialog med anställda och arbetsdeltagare. Respektive handledare kommer att ha rollen som friskvårdskonsulent. Anställd personal kommer att kunna få ersättning mot kvitto för motions- eller friskvårdsaktiviteter om maximalt 1 000 kronor per anställd och år. Skatteverkets regler om motions- och friskvårdsaktiviteter ska uppfyllas.

Utveckling av information och marknadsföring
Marknadsföringsansvarig är utsedd på varje enhet. En marknadsföringsplan är upprättad och ska årligen uppdateras.
Hemsida, informations material, skyltning, sociala media och kundregister ses över och förnyas.
Utgivningsplan görs för Atriumbladet.
Styrelsen och verksamhetsansvariga för Atrium ideell förening