Verksamhetsberättelse 2017

Atriums syfte och mål
Atrium ideell förening är ett socialt företag med syfte att höja livskvaliteten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Föreningen erbjuder arbetsplatser, arbetsträningsplatser samt platser för meningsfull sysselsättning och rehabilitering enligt enskildas önskemål, behov och förutsättningar. Atrium skall producera och sälja varor och tjänster.

Atriums verksamhet
Under 2017 har följande verksamheter, arbetsplatser, arbetsträningsplatser och projekt bedrivits med sysselsättning åt arbetsdeltagare:
– Atrium Verkstadsgatan med snickeri, tavelinramning, syhörna och cykelverkstad
– Atrium Bygg & Snickeri; bygguppdrag
– Atrium Kansli sköter föreningens administration, företagsservice m.m.
– Atrium Fidos Dagis erbjuder passning, rastning och omvårdnad av hundar
– Atrium Torpet Lybäck, butik för hembakat samt café
– Socialstyrelseprojekt sysselsättning
Varje enhet lämnar en rapport från sin verksamhet i bilaga.

Styrelsen och verksamhetens organisering
Befattning Namn Kontakt med
Ordförande Barbro Jansson Verksamhetsledaren
Vice ordförande Anna Greta Menne Verkstadsgatan
Ledamot Annika Nilsson Fido hunddagis, torpet London
Ledamot Arild Edvardsen Kansliet
Ledamot Judit Lundberg Marknadsföring
Ledamot Alf Karlsson Torpet Lybäck
Ledamot Johan Samuelsson Bygg och snickeri
Ledamot Erik Sjöstrand Personalrepresentant, sekreterare
Ledamot Ann Arvidsson Personalrepresentant
Föreningen tecknas av ordförande, verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande, två i förening.
Styrelsen skall följa och stödja samt medverka till föreningens och verksamhetens utveckling. Ordförande ansvarar för styrelsens organisering, styrelsemötena, dagordning, protokoll samt regelbundna möten och kontakt med verksamhetsledaren. Varje styrelseledamot är kontaktperson till en verksamhetsgren som de besöker och håller sig informerad om.
Styrelsen har under året arbetat med att processa olika idéer och möjligheter att bygga en stabil ekonomisk grund inför ändrat avtal med Arbete och Välfärd inför 2019. Styrelsen har valt att utveckla Atrium. Styrelsen har förhållit sig till utveckling av verksamhet på två möjliga torp/gårdar Sallhagen och Hagen. Styrelsens förordar en start av verksamhet vid Hagen samt fortsatt arbete med ansökningar av medel till Sallhagen.
Verksamhetsledaren har ansvar för att översiktligt leda den dagliga verksamheten, verksamhetens ekonomi och utveckling, skall ha kontakt med styrelse, avtalsparter och handledare samt är handledare för kansliet.
Verksamhetsutvecklaren ansvarar för utveckling av Atriums verksamhet, är ersättare för verksamhetsledaren, ger övergripande stöd till handledare på Teleborg samt är handledare för Fidos Dagis.
Handledarna har ansvar för dagligt stöd till arbetsdeltagare och assistenter samt verksamhetens utveckling i samarbete med verksamhetsledaren och verksamhets-utvecklaren. Handledarna samlas tillsammans med verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren var fjortonde dag.
Assistenter anställda av Atrium svarar var och en för sin uppgift.
Arbetsdeltagare har sysselsättning med individuella mål utifrån egna förutsättningar. Ökad livskvalitet och utveckling är mål för anställda och arbetsdeltagare.
Löpande bokföring och fakturering görs av Erik Sjöstrand, Atriums kansli. Redovisning av löner, skatt och avgifter utförs av enligt avtal av PwC; redovisningsansvarig Cecilia Ferm Rundberg och löneredovisning Daniela Lindqvist. Syftet med extern hjälp med redovisning är kvalitetssäkring samt handledning till kansliets personal. Avsikten är att efterhand se över behovet av handledning och möjligheter att lösa fler uppgifter internt.
Leverantörsfakturor betalas av verksamhetsledaren och kontrasigneras av assistenten eller ordförande. Föreningens bankkonto och internetbanken tecknas av verksamhetsledaren och redovisningsansvarig.

Ekonomi
Utifrån den övergripande budget som antogs av årsmötet 2017 har styrelsen utarbetat och antagit en mer detaljerad budget för att underlätta den ekonomiska uppföljningen. Varje månad har verksamhetens ekonomi följts genom resultat- och balansräkning samt soliditet, varierade mellan 29 och 55 (soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som finansieras av eget kapital, dvs. förmögenhet, mål omkring 30-40) och likviditeten har varierat mellan 148 – 243 (kortsiktig betalningsförmåga, bör ligga runt 100).
Atriums intäkter fördelar sig i stort 2017
Sysselsättningsplatser kommun 27 %
Sysselsättningsplatser staten m.fl. 14 %
Anställningsstöd 35 %
Sålda varor och tjänster 18 %
Projektbidrag 6 %
Kostnader i stort 2017
Personalkostnader 83 %
Externa kostnader 14 %
Råvaror 3 %
Föreningen är inte momspliktig varför momsen ökat kostnaderna med 25 % jämfört med andra liknande verksamheter.
Avtalet med Växjö kommun, Nämnden för arbete och välfärd (NAV) innebar vid ingången av 2017, ersättning för 50 sysselsättningsplatser, total ersättning per år: 1 870 884 kronor. NAV har under 2017 förfrågan hos flera aktörer. I avvaktan på ett underlag förlängde NAV avtalet med Atrium till och med april 2017. Ett övergångsavtal som gäller t.o.m. 2018 skall ge Atrium förutsättningar för att ompröva finansiering. Det nya avtalet f.m. 2019 kommer inte att omfatta anställda assistenter. Avtal har tecknats med Region Kronoberg att erbjuda 15 personer rehabiliterings- och habiliteringsaktiviteter samt minst 15 personer i sysselsättning, utifrån anvisning och överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Ersättning utgår när någon har sysselsättning.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar har 2017 (2016) varit 139 (131), varav två (två) företag.
I november hölls ett medlemsmöte på Verkstadsgatan med temat Ladda batterierna och föredrag av hälsocoach.

Arbetsdeltagare och medarbetare
Under 2017 har i snitt per månad 25 kvinnor och 47 män, 71 personer (53 arbetsdeltagare och 18 anställda assistenter) varit verksamma i Atriums olika verksamheter. Som mest var vi 88 personer i verksamheten samma månad. Fördelningen på myndigheter har varit:
– 50 av har fram till maj månad anvisats från Växjö kommun, vilket överensstämmer med gällande avtal med Nämnden för Arbete och Välfärd och en person har haft sysselsättning enligt lagen om stöd och service till personer med funktionshinder (LSS) enligt särskilt avtal med Omsorgsnämnden, Växjö kommun. Av de 50 räknades under avsedd period även 16 anställda assistenter in.
Från maj månad har antalet personer anvisade från Växjö kommun ökat med i snitt 5 personer.
– 16 personer har i snitt anvisats från Arbetsförmedlingen varje månad.
– Tre personer har i snitt anvisats från regionen.
– en person från annan aktör.
Under 2017, har utöver verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren (en man och en kvinna), 19 assistenter (nio kvinnor och tio män), fem handledare (tre kvinnor och två män) varit anställda i Atrium.
Handledarna har regelbundna samtal med arbetsdeltagare och assistenter för att säkra kvalitén för de personer som har sysselsättning hos Atrium. Alla skall vara delaktiga i sin egen planering och garanteras att målen med placeringen följs upp och nås i samverkan med placerande myndighet.
Någon av Atriums arbetsplatser har varit öppna varje vecka hela året utom vecka 29. Där Atrium har öppet har alla haft möjlighet att arbeta, oavsett ordinarie arbetsplats.

Sammanträden och kvalitetssäkring
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Sammanträdena har varit i Atriums lokaler på Verkstadsgatan samt ett möte i Café Lybäck. Utöver styrelseledamöterna har verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren medverkat som föredragande vid styrelsens möten. Vid ett par möten har vice ordförande i Nämnden för Arbete och Välfärd deltagit.
Varje månad redovisar verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren en verksamhetsrapport till styrelsen, med nyckeltal kring medarbetare, arbetsdeltagare, arbetsplatsmöten, möten med myndigheter samt kring verksamhetens utveckling.
Verksamhetsledaren har tillsammans med huvudskyddsombud och skyddsombud genomfört skyddsrond i all verksamhet. De åtgärder som förtecknades är under arbete. Brandövning har genomförts i all verksamhet.

Delaktighet och kvalitetssäkring
Ledningsgruppen och verksamhetsledare har träffats regelbundet, varannan vecka.
Alla medarbetare på respektive verksamhet har träffats varannan vecka för personalmöte och arbetsplatsträff. En stående punkt på dagordningen är arbetsmiljöfrågor. Under året har det nya avtalet med NAV väckt oro och osäkerhet hos deltagare och personal.
Verksamhetsledare har årliga medarbetarsamtal med anställda medarbetare, handledare och assistenter. Ordförande har utvecklingssamtal med verksamhetsledaren. Handledare har individuella uppföljningssamtal med arbetsdeltagare. Arbetsdeltagarna samlas minst en gång per vecka till möte på respektive verksamhet för att resonera kring och medverka i utvecklingen av verksamheten.
Ledningsgruppen har extern handledning tillsammans.
En medarbetarenkät besvarades våren 2017 av 43 anställda och arbetsdeltagare. Frågor gällande Atriums betydelse, trivsel samt delaktighet värderades på en skala från 1 till 7, där 7 var det bästa. Svaren var i genomsnitt omkring 6, vilket tolkas som mycket bra. Resultatet överensstämmer med resultatet från medarbetarenkäterna 2016 och 2015.

Personalutbildning och personalvård
Vi har fortsatt utbildningen i klippning och trimning för alla på Fidos Dagis. Vi har även varit på studiebesök på ett hundtrim. Två personer har sedan fortsatt utbildningen till hundtrimmare genom lärlingsplatser hos en professionell hundfrisör. Fyra personer var på nätverksträff i Halmstad för hunddagis från hela Sverige som liksom Fidos Dagis drivs i dubbla syften.
Via ett samarbete med Kungsmadskolans murarutbildning så fick våra deltagare en putsningskurs vilket gjorde att vi kunde putsa Stall Söder.
Personal på torpen Lybäck och London har deltagit i teckenspråkskurs under våren.
Den 20 maj firade föreningen Atrium sitt 20-års jubileum på IOGT-lokalerna med underhållning av bl.a. Vår egen Erik Sjöstrand, olika tal och god mat med dans och dryck. I syfte att öka allas trivsel, utveckling av verksamma och vår verksamhet har Atrium anordnat friskvårdsaktiviteter. Under året har anställda och arbetsdeltagare samlats på en friluftsdag, en midsommarfest, Ullareds-resa, gemensam matlagning, julbord samt haft en gemensam tennistid. Anställd personal har erbjudits ersättning mot kvitto för motions- eller friskvårdsaktiviteter om maximalt 1 000 kronor per anställd och år.

Arbetsmiljö
Huvudskyddsombudet, Michael Lindberg har genomgått påbyggnadsutbildning. Skyddsombudet Anders Frånlund har genomgått vidare utbildning för skyddsombud.
Arbetsmiljöarbetet vid Atrium är strukturerat och finns dokumenterat i pärm på varje arbetsställe, huvudansvarig för Atriums arbetsmiljöarbete är verksamhetsledaren. En arbetsplatsundersökning har genomförts.

Möten med kommun och arbetsförmedling
Verksamhetsutvecklaren har under våren 2017 haft möten med enhetschefer vid Växjö kommun, förvaltningen för Arbete och Välfärd vilka har ändrats till sin karaktär pga. ändrad organisation hos myndigheten. Under hösten har kontakten uteslutande handlat om individuella placeringar med utsedda handläggare och Atriums olika handledare. Möten med NAV har aktualiserats och kommer att återupptas under 2018.
Verksamhetsledaren lämnar kvartalsrapport fyra gånger per år till ordförande och förvaltningschef för Arbete och Välfärd, vilket under hösten förändrats till månatliga redovisningar.
Två personer, handläggare, utsedda av Arbete och Välfärd adjungeras och har under början av 2017 kallas till Atriums styrelsemöten men upphört på begäran av NAV. Ordförande och vice ordförande i Nämnden för Arbete och Välfärd får inbjudan till Atriums styrelsemöten.
Atriums ordförande, och vice ordförande samt verksamhetsledaren har haft överläggningar med presidiet och förvaltningschefen för Arbete och Välfärd. Vice ordförande för Nämnden för Arbete och Välfärd har besökt Atrium och haft överläggningar med Atriums ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare. Verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren, ordförande och vice ordförande har deltagit på ett möte med kommunchefen och förvaltningschefen för Arbete och Välfärd tillsammans med andra sociala företag.
Verksamhetsledaren har regelbundet haft möten med Arbetsförmedlingens handläggare. Respektive handledare har uppföljningsmöten med Arbetsförmedlingen när det gäller enskilda arbetsdeltagare.
Ordförande och verksamhetsledare har haft information till och dialog med personalen kring det planerade anbudet till inför nytt avtal med Arbete och välfärd. Styrelsen har vid flera tillfällen lämnat yttrande till NAV kring förslaget om nyordning för sysselsättningsplatser. Verksamhetsledaren och verksamhetsutvecklaren har haft flera möten med NAV:s utredare kring förslaget till förfrågan om sysselsättning.

Socialstyrelseprojekt
Med målet att bredda verksamheten och erbjuda fler personer nya arbetsuppgifter har verksamheter inom kansli och säljstödjande insatser bedrivits. Uppgifterna har stabiliserats och i än högre omfattning kunnat erbjudas ut på en marknad genom intern kvalitetsutveckling och aktivitet.

Planering för nya lokaler
Byggnationen med bostäder runt torpet London och Fidos Dagis fortgår. Under året har diskussioner pågått om utveckling eller avveckling av torpet London. Torpet Lybäck berörs inte på samma sätt av byggnationen, utan vi räknar med att kunna vidareutveckla caféverksamheten där. En något förändrad verksamhet för Fido hunddagis går att bedriva samt utveckla gården Hagen till ett nytt hunddagis under 2018. Styrelsen har konstaterat att Atriums lokalkostnader är anmärkningsvärt höga samt att verkstadslokalerna skulle kunna vara mer ändamålsenliga, vilket kvarstår att arbeta med. Styrelsen har tagit fram olika planer för de olika verksamheterna.
Ett långsiktigt mål är att utveckla verksamhet vid torpet Sallhagen, Vikaholm på Teleborg. Verksamhetsledaren, verksamhetsutvecklaren samt handledarna vid Lybäck och Bygg & Snickeri har utarbetat förslag kring hur nya lokaler kan utvecklas. Verksamhetsledaren, ordförande haft fortsatta överläggningar med tekniska kontorets chef och en handläggare vid Växjö kommun. Byggandet och planerandet i Vikaholm, där Sallhagen ligger, har stannat upp och i avvaktan på ekonomiska medel utveckla gården Hagen vid Räppe där fasigheten är så gott som färdig för inflyttning.

Marknadsföring, affärspartner och återförsäljare
Minst 90 pluggar med information om Atrium har under 2017 publicerats i Smålandsposten/Smp, utan kostnad. Initiativet kom från medarbetaren i marknadstorget som bedrevs 2015. Artiklarna och pluggarna ger en fantastisk spridning av Atriums verksamhet och idé till kronobergarna.
Utställningar vid stadsbiblioteket och Coop Nära har genomförts under hösten.
Under hösten har en ny medarbetare arbetat med informationsmaterial och hemsida.
Verksamhetsutvecklaren och verksamhetsledaren har medverkat i en framtidsverkstad och utredning kring utveckling av arbetsintegrerade sociala företag, med Region Kronoberg som ansvarig. Uppdraget var nationellt och kom från Tillväxtverket.
Verksamhetsutvecklaren har medverkat vid en framtidsverkstad med och för utveckling av ASF´s utveckling i Kronoberg på Grimslövs Folkhögskola.

Nätverk
Verksamhetsledaren och Atriums styrelses ordförande har medverkat i ett nätverk för social ekonomi, där ett 50 tal personer från olika organisationer sammankallas av Coompanion för att utveckla samarbete.

Studiebesök och praktikanter
Atrium har haft studiebesök från Växjö kommuns projekt kring sociala företag från Sydafrika.
Praktikanter från Linnéuniversitetets utbildning IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård – har medverkat vid Atrium Verkstadsgatan hösten 2017.

Slutord
Styrelsen och verksamhetsansvariga tackar alla arbetsdeltagare, medarbetare och medlemmar för ett aktivt och intressant år.
Växjö den 31 december 2017
Barbro Jansson ordförande, Anna Greta Menne Annika Nilsson
Judit Lundberg Arild Edvardsen Alf Karlsson
Erik Sjöstrand Ann Johan Samuelsson
Mats Jönsson, Heléne Stråth
Verksamhetsledare Verksamhetsutvecklare