Styrelsen

Styrelsens medlemmar

Ordförande

Barbro Jansson
Mejl: barbro.jansson@atrium-vaxjo.org

Styrelseledamöter
Alf Karlsson
Ingemar Ljungqvist
Maria Ståhl
Inger Björkman Konnéus
Olof  Ivarsson
Arild Edvardsen

Personalrepresentanter
Anders Frånlund
Ann Arvidsson

Revisorer
Auktoriserad revisor, Thomas Gustavsson
Revisorersättare, Eva Gustafsson

Styrelse

§ 15. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medlemsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll.

§ 16. Ordförande skall se till att sammanträde hålls minst en gång/kvartal. Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras och undertecknas av ordförande och utsedd ledamot. Avvikande mening antecknas till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd.

§ 17. Föreningens firma skall tecknas av ordförande, vice ordförande, och verksamhetschef, två i förening.
Dessutom skall styrelsen tillse att skriftliga delegeringsrutiner utarbetas.
Dessa klarlägger befogenheter för ansvariga inom verksamheten

§ 18. Styrelsen är beslutför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

§ 19. Styrelsen väljs på årsmötet och består av lägst 7 och högst 11 ledamöter.
Mandattiden skall bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår varje år.
Ordförande väljs för ett år av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva.
Två av styrelsens ledamöter nomineras av personalen.
Förening som organisera Atriums målgrupp har möjlighet att utse två ledamöter
om de är organiserade inom Växjö Kommun eller regionalt i Kronobergs län.

§ 20. Om uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid och detta medför att antalet ledamöter understiger antalet 7, skall ny styrelseledamot väljas på föreningsmötet för den återstående mandattiden.