Jämställdhetspolicy

Atrium ska vara en arbetsplats där allas erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas till vara för att bli en effektiv arbetsplats.

Kvinnor och män ska ha lika lön för likvärdigt arbete och det får inte förekomma några köns bundna skillnader i anställningsvillkor.

Atrium ska aktivt försöka åstadkomma en jämnare könsfördelning vid nyrekrytering.

Det ska vara naturligt för både kvinnor och män att kunna förena jobb med ansvar för barn.

Arbetsmiljön – både den fysiska och den psykosociala – och arbetsorganisationen ska vara sådan att den passar både kvinnor och män.

Utbildningssatsningar och kompetensutveckling ska fördelas rättvist mellan könen.

Kränkningar på grund av kön får inte förekomma och åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra detta.

Vi är inte lika – men alla är lika mycket värda!