Miljöpolicy

Vi på Atrium vill ta tillvara på de resurser som finns, såväl mänskliga som materiella.

Atriums målsättning är att alla anställda på Atrium skall sträva mot att vara miljömedvetna och bibringa arbetstagare och varandra ett medvetet tänkande på miljön i allt vi gör.

Vi skall försöka vara goda förebilder inom miljö genom att tex:

– källsortera sopor

– planera resor och samåka när det är möjligt

– i största möjliga mån använda miljögodkända rengörings- och städ material

– minimera elförbrukningen

– minimera användandet av engångsmaterial

– minimera förbrukningen av varmvatten

 När en glödlampa eller ett lysrör går sönder skall, om möjligt, dessa ersättas med lågenergi- alternativ

Vid odling skall vi i största möjliga mån använda ekologiskt godkända jordförbättrings- och bekämpningsmedel.
Vid nyanskaffning av material skall vi undersöka om det finns secondhand- alternativ innan nytt inköps, och köpa det i första hand.
Om det vid nyanskaffning av större inventarier, maskiner, bilar m.m. finns ekonomisk förutsättning, skall miljöaspekten vara avgörande vid köpet.

 Vår strävan är att försöka hålla diskussionen om miljö levande genom att då och då ta upp detta i samtal kring fikabordet och genom att vara goda förebilder.